Kinh doanh: Chat với Điệp

Kinh doanh: Chat với vantaidvn

Kinh doanh: Skype Me™!

Kinh doanh: Skype Me™!

.

Các bước khai báo hải quan điện tử

Hải quan là một quá trình bắt buộc trong công tác nhập khẩu hàng hóa. Việc lắm rõ các bước làm hải quan là một công tác quan trọng. Để thuận lợi cho quá trình khai quan được nhanh chóng. Thủ tục khai báo hải quan điện tử, Bộ tài chính đã ra thông tư số 222/2009/TT-BTC hướng dẫn thí điểm thủ tục hải quan điện tử. Sau đây DVN logistics xin đưa ra một số bước trong quá trình khai hải quan điện tử  với loại hình nhập kinh doanh như sau. 

 

Bước 1. Đăng ký tham gia thủ tục hải quan điện tử


Hồ sơ đăng ký thủ tục hải quan điện tử bao gồm:
- Mẫu đăng ký tham gia thủ tục hải quan điện tử, mẫu danh sách người được ủy quyền (theo Điều 1 công văn số 16529/BTC-TCHQ ngày 03/12/2010)
- Các điều khoản, điều kiện cam kết khi tham gia thủ tục hải quan điện tử.
- Bản sao đăng ký kinh doanh có công chứng

Chi cục Hải quan điện tử trong thời hạn chậm nhất 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được bản đăng ký, kiểm tra các tiêu chí trên bản đăng ký tham gia thủ tục hải quan điện tử của doanh nghiệp nếu phù hợp với quy định thì trình Cục trưởng phê duyệt, cấp tài khoản truy nhập và Giấy công nhận tham gia thủ tục hải quan điện tử HQ/2005-CNĐT (Phụ lục 2), nếu không phù hợp thì thông báo từ chối có nêu rõ lý do”.

Xem thêm:

                                      * Quy trình làm thủ tục hải quan của DVN

                                      * Các bước kiểm tra tờ khai báo hải quan

 

Bước 2: Khai báo hải quan điện tử và xuất trình giấy tờ

Theo quy định tại điểm 1.1 khoản 1 mục II Quy trình thực hiện thí điểm thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 50/2005/QĐ-BTC ngày 19/07/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính thì khi khai hải quan điện tử, doanh nghiệp thực hiện các công việc sau:

a) Tạo thông tin khai hải quan điện tử trên máy tính theo đúng các tiêu chí và khuôn dạng chuẩn theo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan và chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin khai hải quan điện tử.

b) Gửi các thông tin khai hải quan điện tử đến Chi cục Hải quan điện tử nơi đăng ký tham gia;

c) Nhận và thực hiện các công việc theo Thông báo hướng dẫn làm thủ tục hải quan điện tử, cụ thể:

- Sửa đổi, bổ sung các nội dung thông tin khai điện tử theo yêu cầu của cơ quan Hải quan;

- In tờ khai (02 bản) dựa trên thông tin khai điện tử đã được cơ quan hải quan chấp nhận, ký, đóng dấu vào tờ khai HQ/2005-TKĐT (Phụ lục 3), phụ lục tờ khai HQ/2005-PLTKĐT (Phụ lục 4) nếu hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có từ 4 mặt hàng trở lên (sau đây gọi là tờ khai in);
Doanh nghiệp nhận thông tin phản hồi từ cơ quan hải quan về số tờ khai hải quan, kết quả phân luồng và thực hiện một trong các nội dung sau:
+ Luồng xanh: Miễn kiểm tra hồ sơ giấy và miễn kiểm tra thực tế hàng hóa. Lô hàng được cơ quan hải quan chấp nhận thông quan thì chuyển sang bước 4.
+ Luồng vàng: Kiểm tra hồ sơ hải quan. Nếu được yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ hải quan thì doanh nghiệp thực hiện theo yêu cầu và xuất trình hồ sơ giấy để cơ qaun hải quan kiểm tra. Nếu lô hàng được chấp nhận thông quan thì thực hiện tiếp bước 4, nếu cơ quan hải quan yêu cầu kiểm tra htực tế hàng hóa thì chuyển sang bước 3.

- Đối với hàng hóa được Chi cục Hải quan điện tử chấp nhận thông tin khai hải quan điện tử và thông quan thì doanh nghiệp mang tờ khai in đến bộ phận giám sát của Chi cục Hải quan cửa khẩu nơi có hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (sau đây gọi tắt là Chi cục Hải quan cửa khẩu) để thông quan hàng hóa;

- Đối với hàng hóa Chi cục Hải quan điện tử yêu cầu phải xuất trình, nộp chứng từ giấy thuộc hồ sơ hải quan trước khi thông quan thì doanh nghiệp nộp, xuất trình tờ khai in cùng các chứng từ giấy thuộc hồ sơ hải quan theo yêu cầu;

- Đối với hàng hóa Chi cục Hải quan điện tử yêu cầu phải xuất trình chứng từ giấy thuộc hồ sơ hải quan và kiểm tra thực tế hàng hóa thì doanh nghiệp nộp, xuất trình tờ khai in cùng các chứng từ giấy thuộc hồ sơ hải quan cho Chi cục Hải quan điện tử và xuất trình hàng hóa cho Chi cục Hải quan cửa khẩu để kiểm tra theo yêu cầu;

Luồng đỏ: Doanh nghiệp xuất trình hồ sơ giấy và hàng hóa để cơ quan hải quan kiểm tra.

Bước 3: Doanh nghiệp in tờ khai trên hệ thống của mình để đi lấy hàng.   

Xem thêm :

                  Quy trình nhập và khai thác hàng lẻ với nhà nhập khẩu

Trên đây là các bước cơ bản trong khai hải quan điện tử. Ngoài ra DVN cung cấp dịch vụ thông quan điện tử cho mỗi lô hàng của quý khách. Với chi phí tiết kiệm, thời gian nhanh chóng. Chúng tôi có kinh nghiệm trong việc xử lý các lô hàng khó, với nhiều phương án giải quyết tiết kiệm chi phí và thời gian.
Để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ ngay: 0936 88 2010

Tags: thủ tục hải quan, khai báo hải quan
 

.